دسته بندی ها

جوجه كباب اندلسی كاله

205000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

جوجه كباب بال كاله

158000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

جوجه كباب فيله كاله

205000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

کباب کوبيده

190000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

فيله سوخاری مرغ ب.آ

201000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

ميگو سوخاری گلدن ب.ا

312000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

بال زعفراني ب.آ

142800 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

همبرگر گوشت 90 ب آ

260000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

کوردن بلو ب ا

203000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

كوردون بلو كلاسيك

158000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شنيتسل مرغ گلدن

206900 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شامی کباب

60824 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شنيتسل مرغ ب.آ

192000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

ناگت گوشت سوخاری

120000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

ناگت ميگو202

144000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

مرغ کنتاکی ب آ

210000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

ناگت مرغ 250 ب.آ

115000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

برگر مرغ 70 ب آ

128300 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

ناگت مرغ

98000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

جوجه کباب زعفرانی ب آ

262500 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

کباب لقمه 70 درصد گوشت

218000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

نان تست مغز دار تن تی

32000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

بورک خرما

118000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

ميگو سوخاري 250ب.آ

191000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

بيفتک همبرگر 90

354000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

فلافل ب.ا450گرم

119000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

همبرگر فله

97000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

ناگت مرغ و پنير250 ب.آ

103100 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

كباب لقمه كاله

149000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

كاله برگر 90

199000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

سيب زمينی منجمدنوبر سبز

89000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

سبزی اش نوبر سبز

49500 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد