دسته بندی ها

سوپ قارچ کنور

40000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

كنور مرغ

55000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

سوپ يايلا كنور

57000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

سوپ klasik tavuk

40000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

كنور گوجه فرنگی

40000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

سوپ سبزی جات اليت

27000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

سوپ جو -قارچ اليت

30000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

سوپ قارچ اليت

30000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

سوپ مرغ و ذرت

25000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

سوپ مرغ ورميشل اليت

30000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

سوپ مرغ برتر

25000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

سوپ مرغ برتر

25000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

سوپ جو اليت

30000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

سوپ جو و گوجه اليت

30000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد