دسته بندی ها

فيله ماهی 325 گرم armada

214000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شيما تن

59500 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

کنسرو فيله ماهی 180 گرم peak

67900 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

کنسرو ماهی در روغن زيتون ساحل

88000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

تن ماهی در روغن زيتون

79900 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

تن ماهی تحفه ساده

74000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

کنسرو ماهی

64000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

تن ماهی سردين

75000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

فيله ماهی 200 گرم armada

172000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد