دسته بندی ها

مايه ماكارونی بهروز

32150 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

غذای آماده کنتون

68000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

خورش آلو اسفناج هانی

88000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

سبزی قورمه سرخ شده هانی

77000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

هانی برنج

68000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

خوراک لوبيا با سس هانی

75000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

خوراک مرغ هانی

80000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

خورش کرفس هانی

85000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

خوراک لوبيا چيتی با قارچ هانی

63000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

حليم بادمجان هانی

73500 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

خورش قيمه هانی

85500 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

كنسرو عدس

43000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

خوراك بادمجان ا

35000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

نخود فرنگي 500

49500 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

كنسرو لوبيا چيتی اروم ادا

44000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

رب اروم ادا

35500 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

كنسرو لوبيا با قارچ ارم آدا

67000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

کنسرو نخود اروم آدا

39500 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

کنسرو نخود فرنگی لئونارد

49500 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

کنسرو بادمجان

38500 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

كنسرو لوبيا چيتی با قارچ بهروز

49000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

کنسرو لوبيا چيتی450 ائونارد

42000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

کنسرو خوراک بادمجان

38750 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

کنسرو ذرت peak

65000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

كنسرو ذرت اروم ادا

124500 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

کنسرو لوبيا چيتی بهروز

45000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

كنسرو لوبيا چيتی بهروز

43000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

کنسرو نخود طلايی لئونارد

36900 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

بيبب کورن نمکی شيشه ای 340 گرم peak

130000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

کنسرو لوبيا چيتی با قارچ لئونارد

47500 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

زيتون فورا 260 گرمي

113000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

زيتون سس دار

80000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

زيتون لوراس سبز

297000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

زيتون fora

202000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

زيتون شور با هسته

149900 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

زيتون بزرگ مارامارابليک

405000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

زيتون مارماراکبايک

230000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

زيتون سبز محسن هسته دار

158500 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

زيتون سبز با مغز فلفل محسن

268000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

زيتون سياه crespo

350000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

زيتون سياه اسلايز crespo

350000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پک اسلايس زيتون

168000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

زيتون سبز با مغز سير

268000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

زيتون شور با مغز خيار شور محسن

208500 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

زيتون شور ايرانی تانيش

135000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

زيتون پرورده محسن

189000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

خيار شور درجه 1 تانيش

69000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

كنسرو غوره700 اروم آدا

95000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

کنسرو زيتون 700 گرمی

129000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد