دسته بندی ها

لازانيا انسی با تخم مرغ

34000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

ماکارونی فرمی آنکارا

40000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

barilla spagheti n.c

68000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

barilla collezione mafaldine

183000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

barilla farfalle tonde

102000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

barilla spagheti pipe right

80000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

barilla penner rigate

100000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

barilla spagheti farfalle

80000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

barilla collezione castellane

142000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

ماکاروني بارلا

80000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

رشته آشی برتر

40000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

ماكارونی تركيه

90000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

مكاكارونی لولهای انكارا

95000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پاستا حلزونی ديلورده

175000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پاستا صدفی44ديلورده

120000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پاستا پنه ريگاته31ديلورده

115000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پاستا پروانه ای 222

110000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

تک ماکارون فيبردار

22500 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

رشته پلوئی انسی

41000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

ماكارونی فتو چينی تك

25000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

اسپاگتي 1.2 تک

31000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

زر ماكارون اسپاگتی 700 گ

31000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

ماکاروني500 غنی شده تک

25000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

زر ماکارون رشته ای غني شده 500 گرمي

21000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

ماكارونی پيچی آنكارا

95000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

ماکارونی پروبيوتيک 500 تک

22500 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

ماکارونی انکارا

66000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

رشته ای فتوچينی اشيانه اي ديلورده

86000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

اسپاگتي 1.5 تك ج

31000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

ماكارونی قلبمی انكارا

40000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

ماكارونی 700 تك

27000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

لازانيا تخم مرغي نيمه اماده ديلورده

125000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

لازانيا 500 گرم زر ماکارون

55000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

زر ماکارون رشته ای سبزيجات

32000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

زر ماکارون رشته ای سبزيجات

32000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

اسپاگتی رشته ای لوله ای ديلورده

127000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

لازانيا کودک پسر من

43500 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

زر ماكارون گوش ماهي

21000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

فانتزيا ميکس زر

21000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

ورميشل زر ماكارون

24200 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

رشته سوپ برتر

20000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

زر ماكارون شلز

22000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

ماکارونی فرمی لازانيت

21000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

زر ماكارون آلفابت

21000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

اسپاگتی مخلوط

116000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پاستا کچاپ سبزان

30500 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پاستا پنيرو کاری سبزان

32000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پاستا گوجه ريحان سبزان

32000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پاستا قارچ وپنير

33000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد