دسته بندی ها

ارد پيتزا

148000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودر کيک پرتقالی زر ماکارون

69000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودر کيک توت فرنگي زر ماکارون

69000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودر کيک وانيلي

69000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودر کيک کاکائويی

79000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودر کيک توت فرنگي

59000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودر کيک آناناس

54000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودر کيک موزی

59000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودر کيک وانيلی

59000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودر کيک پرتغالی

54000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودر کيک موزی گلها

63000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودر شکری دکتر اوتکر

102000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

نشاسته ذرت

55000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودر وافل

55000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

نشاسته گندم

55000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

آرد ذرت

81000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

مانتی سلوا

95000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

آرد انسی 900

40000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

سبوس گندم111

50000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

جوانه گندم كاپتان اوتز

350000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

جوي دوسرکواکر

226000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

خمير يوفكا جديد 5 تايی

90000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

خمير يوفکا مستطيلي 9595

76000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

خمير يوفکا مثلثی 9595

64500 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

مانتی پينار سبز

162000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

خمير milfoy

236000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

خميرپيراشکی

49000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

خمير پيراشكی9595

46000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد