دسته بندی ها

چای تشريفات

285000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چاي هندوستان تشريفات

275000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چاي جعبه فلزی ارل گری آبی

285000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چای ارل گری 450 گرمی تيکانه

259000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چای تيکانه هندوستان 450 گرمي

259000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چاي 450 گرمي تيکانه

259000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چاي ارل گری 25 عددی تيکانه

59000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چای سيلان 25 عددی تيکانه

59000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

تی بگ گلستان قرمز

55000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چای کيسه ای 25 عددی سوفيا

50000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

تی بگ ارل گری 50 توينگز

125000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چای ارل گری 450 توينينگز

379000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چای سنتی انگليس

379000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

تي بگ 50 عددی قرمز تو نينگز

125000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چای سيلان 500

279000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چای عطری سوفيا

235000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

دو غزال چای تیبگ 25 عددی

53000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چای دو غزال سياه

375000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چای جهان

368000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چای دو غزال سبز

360000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

تی بگ محمود ساده

48500 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چای 500گرمی ساده

198000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

تیبگ عطری 100 عددی محمود

169000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

تی بگ 100 عددی معطر دو غزال

148000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چای دارجلينگ

309000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چاي احمد معطر 100 گرمي

62000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چاي پاكتي زرد نشان ليپتون

200000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

جاي دو غزال قرمز

460000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چای شکسته سيلان ساده 450 گرمی

239000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چاي معتدل معطر

279500 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چاي احمد سيلان م

215000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چاي 450 گرمD کله مورچه کنيا

259900 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

تي بگ معطر گلستان

55000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چای هل

75000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چای معطر مخصوص 100

190970 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چای کيسه ای زعفرانی

110000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

تیبگ رويال گلستان

75000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چاي ميلد سيلان

105000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چاي imperial ليپتون

105000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چاي تمشک ليپتون

105000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چای با تکه های ميوه rene

255000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چاي siyah cay

114000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد