دسته بندی ها

دنت قاشقي توت فرنگي

17000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

دنت قاشقي موزی

20000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

دنت قاشقي کوکي

20000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

کرم کارامل 100

20000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

دنت قاشقی شکلاتی 100

20000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

دنت شکلات کارامل

20000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

بادام زميني كاكائو

128500 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

کرم شانتی توت

82000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پاستا كرم كاكا ئو

105000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پاستا كرم كاكا ئو

105000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

براونی پودينگ دکتر اتکر

190000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودرکازان دیبه

100000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودر پندس پانيا

125000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودر كاستر

102000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودر کاکائو

50000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

ژله توت اورتكر

90000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودر کاکائو فرمند

25000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودر ژله موز

23000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودر ژله طالبی

30000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودر دسر توت فرنگي شيبا

23000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودر ژله انگور قرمز شيبا

35000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودر ژله گوارا شيبا

20000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودر ژله اناناس

35000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودر زله موهيتو

23000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودر ژله ليمو

23000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

ژله فرمندكيوی

23000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودر ژله پرتقال

23000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودرژله زعفران فرمند

40000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودر ژله طالبی

23000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودر ژله اناناس

23000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودر له فرمند هلو

23000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

ژله انگور فرمند

23000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

ژله فرمند انار

23000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودر كاكائو فرمند

53000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودر زله 100 گرم زعفران

50000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودر ژله توت

23000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودر ژله آلورا

23000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

كرم كارامل فرمند

15000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

ژله هندوانه

23000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودر ژله پيناکولادا

23000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

ژله تمشك فرمند

23000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودر زله موز 100 گرمي

23000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودر ژله کولا شيبا

20000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودر ژله پرتقال ش

35000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

ودر ژله البالو

30000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

دسر ميوه هلو

20000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

دسر ميوه ای نارگيل

23000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

ژله تمشك آبی

23000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودر زله موهيتو

23000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودر ژله 100 گرم لواشک

23000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

دسر الوئه ورا شيبابا

20000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

ژله انبه فرمند

23000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودر ژله ليمو ش

20000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودر ژله آلو

25000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودينگ پسته ای اوتکر

80000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودر ژله 100 گرم کولا

23000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودينگ با ذره شكلاتی اوتكر

80000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودينگ شكلاتی فندقی

80000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودينگ شكلاتی بادام اوتكر

80000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودينگ نارگيلی

80000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پ دكتر اوتكر نارگيل

60000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پ دكتر اوتكر توت

80000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودينگ موزی دكتر اورتكر

45000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

ژله ليمو اورتكر

90000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودينگ شكلات تلخ

80000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پودينگ كاكائو دكتر اتكر

40000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

دسر کيک

135000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

دسر نوشيدني طالبي يک ليتري

70000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

دسر نوشيدني موزي کاله

80000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

دسر نوشيدني شکلاتي کاله

70000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

دسر نوشيدني توتفرنگي

70000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

دنت بلوبري

17000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد