دسته بندی ها

شکلات نوتلا

500000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

اتی برونی 40 گرمی

53000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

تک تک دو انگشتي

5000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

تک تک چهارانگشتي

15000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات تخته تا دارک

75000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

هيس شيری شيرين عسل

20000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات مغزدار فينگربار دريم اسمارت

10000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات مغزدار نارگيلي با روکش شکلات

5000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

نانی غلات ابي

5000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

نانی

5000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات مغزدار بادام زمينی وينر

5000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

ويفر شکلاتي ويک

7000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات صبحانه

80000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شوکو ويفر دورنگ شيرين عسل

50000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات کادويی قلب فرمند

150000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات آنديس ميکس

280000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات کادويی دسئو يک کيلوگرمي

380000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

برنوای شكلات قرمز

620000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شكلات برنوتی 500

620000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شكلات برنوتي 500 ق

620000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات مغزدار 4 طعم 2 طبقه برنوتی

320000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات تلخ 74درصد برنوتي

260000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات ميکس فارلين کادويي شونيز

250000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات کادويی دسئو فرمند

140000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات پذيرايي روباندار

160000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات دارک و شيري جعبه مقوايی قرمز

200000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات دمنيکا طرح پيانو

250000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات کادويي کنجدي و قهوه

230000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات برنوت تلخ

490000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات شيري روباندار شونيز

150000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات دست سازبلژيک

270000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

غلات جوانه گندم بادام زمينی

250000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

بيسکويت شکلاتی جوانه گندم

250000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات کادويي لينت ليندور

378000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات کادويي لينت ليندور

378000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

کيت کت فلزی

189000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

کرم اوزمو

75000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چکو کرم تيوپي

25000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات 70 درصد مرداس

50000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات ميلکي شکلاتي مرداس

40000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات دارک 55درصد مرداس

50000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات کاراملی مرداس

40000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات دارک مرداس تبلتي

50000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات تلخ 50درصد آجيلي pobeda

72000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات تلخ 50درصد فندقي pobeda

72000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات36درصد بدون شکر pobeda

72000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات 35درصد شيري pobeda

72000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات تلخ 50درصد pobeda

72000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات سفيد توتفرنگي pobeda

72000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات 32درصد pobeda

72000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات 100گرميشوگوتن

105000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شوکو تبلت 100 ک

105000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات ميلکا happy cows

82000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

DOLCIANDO repubblica domincana

108000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

ميني کن شکلات رنگين کمان 400 گرمي

200000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات بلژيک seashells

325000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات بلژيک gourmet

324000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

ميلکا bubbles فندقی

82000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

heidi pure cremy milk 80 gr

124000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات دارک90درصدلينت

182000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات99درصد لينت

195000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات دارک 85درصد لينت

182000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

DOLCIANDO pero

110000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

heidi dark chili 80 gr

124000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

heidi dark cranberry 80 gr

124000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

ميلکا بادامي

82000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

ميلکا شيری

82000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات سه لايه شوگتن آلمان

105000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات سياه و سفيد شوگتن آلمان

105000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات شيری کوپيکو

102000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

هاريبو شکلات

360000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات roshen fizz

250000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات هايپر ميکس کرانچ

408000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

کونتی کارامل

320000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات هايپر شکلاتي

408000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات باريتون

380000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات هايپر بادام زميني

408000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات فرش بگ نارگيلي

396000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات فوندانته کارامل

396000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

اسنيکر دابل

55000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

اسنيکرز دابل سفيد

55000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

اسنيکرز

148000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

اسنيکرز دابل فندق

55000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات اليت dreams

540000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات قلبی قوطی

344000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات مترو54گرم

65000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

ويفر نسکوئيک

49000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات ترکيه

17000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

کيت کت چانکی

55000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شكلات بوينو كيندر

32000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

اينوايت شکلاتی

18000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شكلات كيندر 50گرم

119000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات اتي 70 درصد

155000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شكلات اتی پسته اي

180000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شكلات اتي 54درصد

155000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شكلات بيتر اتی

155000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شكلات بلند اتی پسته اي

84000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات البنی60گرم

54000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

ترافل مخلوط 135g

270000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شكلات اتی بلند شيری

68000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شكلات شيری قلبي

35000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات لاويلا

54000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات قلمی دارک مرداس

15000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

نستله نوتس

36000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات اليت چشم نظر

35000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

ترافل اليت مستطيل

330000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

منتوس شکلات

25000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات توتيکس

25000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات کارام اتي

64000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

داماک پسته ای

100000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات بيتر اولکر

50000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

اتی فندق تلخ

50000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

اتی شکلات

65000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات داماک 55 درصد

155000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات اتی پسته ای

81000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات بيتر80

142000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شكلات اولكر قرمز

50000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شكلات اولكرپسته

75000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

شکلات الکر

60000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد