دسته بندی ها

سوپر چيپس

25000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

اسنک با طعم سرکه نمکي 165 گرم pringles

216000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چيپس پرينگلز فلفل پاپريکا

216000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چيپس پرينگلز پياز جعفري

164000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پفک مسترکرسپس کچاپ

168000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

اسنک طلايی پذيرايی

40000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پاپ کرن نمکی

15000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

اسنک موتوری خانواده چی توز

20000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چيپس سنتي آقا بزرگ

70000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

کريسپي چيپس هالوپينو

20000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

استيک کچاب ويژه چي توز

20000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چيپس تند دونتوس

135000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

اسنک موتوری بزرگ چي توز

10000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پاپ چيپس سرکه بالزاميک چي توز

20000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

اسنک طلايی چي توز

15000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پفك چی توز 140

20000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

اسنک چرخی ويژه چی توز

20000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چي پلت سرکه نمکی

15000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

اسنک حلقه ای چی توز

20000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

کريسپی چيپس ساده

20000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

پاپ چيپس چدار چی توز

40000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چي پلت سرکه 1000

10000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

مينی فلفلی بزرگ

10000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

کتل چيپس سرکه

20000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

کتل چيپس فلفلی

20000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چيپس دورتوس فلفل سبز

75000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چيپس کچاب چی توز

20000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چي پلت با طعم کچاپ

20000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

اسنک توپي ويژه چی توز

20000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

بيوگلز پنيری

50000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

کريسپی چيپس پنير چدار و خامه ترش

20000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

اسنک برانچی چي توز

15000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

اسنک موتوری پذيرايي

30000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

سوپر چيپس

60000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چيپس ليمويی چی توز

20000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

اسنک موتوری

15000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

خلال سيب زمينی چی توز

50000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

استيک کچاپ

10000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چيپس سنتی خلالي

60000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چيپس سنتی سلفوني

40000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

بيوگلز فلفلی

30000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

کرانچی پنيری چی توز

20000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

كرانچی آتشين چی توز

20000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

چيپس چي توز 1

20000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد