دسته بندی ها

فيله ميگو200گرم

180000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

ميگو 500 31-40

482000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

زرافشان فيله کوهی

218000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

فيله حلوا سياه

345000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

فيله تيلا پيلا خليج فارس

386000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

فيله شوريده زرافشان

370000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

فيله سالمون

784000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد