دسته بندی ها

بيکن اصل

258000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

فيله گوشت سوليکو

285000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

بيکن فرانسوی 97درصد

255000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد

سالامي 80درصد 250 گرم

239000 ریال

تحویل 15 دقیقه بعد از سفارش

خریدتعداد